Usługi

Usługi

Jak pracujemy?

Atutem CONSORG jest zespół wysokiej klasy specjalistów w zakresie budżetowania i controllingu, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz informatyki, którzy często łączą doświadczenie praktyczne z prowadzoną działalnością naukowo badawczą w uznanych ośrodkach akademickich oraz wysokim poziomem wiedzy merytorycznej.

Współpraca z nami to

 • suitcase

  doświadczona kadra specjalistów w zakresie budżetowania, controllingu, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz informatyki

 • cogs

  synergia profesjonalnej wiedzy biznesowej i informatycznej oraz najnowszych technologii

 • computer

  indywidualne podejście do każdego klienta, w zależności od specyfiki działania, problemu biznesowego etc.

Nasza oferta

Każde nasze wdrożenie informatycznego rozwiązania poparte jest profesjonalną wiedzą merytoryczną uwzględniająca specyfikę działania danego klienta. Doświadczenie i wiedza naszych konsultantów z zakresu controllingu, konsolidacji sprawozdań finansowych, budżetowania i informatyki pozwala nam świadczyć wysokiej jakości usługi biznesowe, IT oraz szkoleniowe.

 • Projektowanie rozwiązań w zakresie konsolidacji zarządczej i controllingu

  Obejmuje analizę procesów realizowanych przez firmę, wykorzystywanych systemów informatycznych, obowiązujących procedur i innych czynników, które mają wpływ na sposób implementacji systemu do konsolidacji zarządczej lub controllingu.

  Efektem prac jest szczegółowy dokument (projekt techniczny) opisujący:

  • sposób odzwierciedlenia procesów w systemie docelowym;

  • zasady ewentualnej współpracy i wymiany danych systemu z innymi systemami funkcjonującymi w firmie;

  • wartości niektórych parametrów konfiguracji systemu;

  • niezbędne rozszerzenia i modyfikacje systemu standardowego.

  Projektowanie stanowi istotną rolę w procesie późniejszej implementacji systemu. Podczas analizy podejmowane są decyzje mające wpływ na późniejszy sposób wykorzystania aplikacji. Często powodują one także konieczność zmian organizacyjnych w firmie lub zasad realizacji pewnych procesów.

 • Strategia informatyzacji i dobór systemów informatycznych

  Decyzja o wyborze systemu informatycznego jest jedną z najważniejszych decyzji strategicznych. Dlatego też, wdrożenie jakiegokolwiek systemu informatycznego powinno być poprzedzone opracowaniem strategii informatyzacji, czyli dokumentem zawierającym długoterminowe cele w zakresie eksploatacji, rozwoju systemów i technologii informatycznych oraz sposobu zarządzania informatyką w firmie z uwzględnieniem zasobów, jakie są niezbędne do realizacji tych celów.

  W oparciu o strategię tworzony jest plan doboru oprogramowania określający m.in.:

  • wymagania funkcjonalne oprogramowania;

  • rozeznanie rynku w oparciu o potrzeby;

  • decyzje o zakupie nowego lub rozwoju dotychczas funkcjonującego w przedsiębiorstwie oprogramowania.

 • Realizacja zmian w firmie

  Warsztaty strategiczne

  Warsztaty strategiczne są najbardziej efektywnym sposobem na opracowanie długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Nikt bowiem nie zna lepiej firmy, niż zarząd i pracownicy. Poprzez burzę mózgów, wspólnie tworzona jest mapa działania przedsiębiorstwa uwzględniająca misję i wizję firmy, określenie aktualnej sytuacji rynkowej oraz kierunku działania i zmian mających na celu osiągnięcie wyznaczonych celów krótko i długoterminowych.

  W trakcie realizacji prac stosujemy następujące metodyki:

  • metoda Vestera

   służąca generowaniu czynników mających duże znaczenie w budowaniu efektywności firmy oraz ich wzajemnych wpływów na siebie. Efektem metodyki jest ustalenie głównych czynników sukcesu firmy i czynników, które mają na nie największy wpływ.

  • BSC Balanced Score Card

   Robert S. Kaplana i David P. Nortona, jako metoda opisu strategii ale przede wszystkim narzędzie kontroli jej realizacji.

  • MBO Management by Objective

   zarządzanie przez cele – metodyka bardzo zbliżona do BSC, dość mocno wpływająca na system oceny pracowników i system motywacyjny.

  Efektem warsztatów jest opracowanie planu działania w oparciu o wyżej wymienione metodyki, będącego bazą do stworzenia nowej lub modyfikacji obecnej strategii działania firmy.

  Warsztaty strategiczne to:

  • Diagnoza firmy w oparciu o zebrane materiały (dokumenty, informacje, dyskusje);

  • Wspólna praca nad określeniem kierunku, w jakim powinna iść firma;

  • Opracowanie materiału będącego bazą do zmian w obecnej lub opracowania nowej strategii działania firmy.

  • Określenie sposobu monitorowania realizacji zmian.

  Czas trwania warsztatów zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Szkolenia mogą być organizowane zarówno u klienta jak w siedzibie naszej firmy.

  Opracowanie strategii

  Celem tworzenia strategii, jest jasne określenie kierunku, w którym ma podążać firma by osiągnąć sukces. To dokument będący swoistą instrukcją działania firmy w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala na bieżące monitorowanie stanu przedsiębiorstwa i realizowanych, założonych celów. Ułatwia podejmowanie decyzji oraz przyspiesza reakcje na ewentualne zagrożenia.

  Opracowywana przez nas strategia zawiera:

  • Opis aktualnej sytuacji firmy – analiza SWOT;

  • Opracowanie wizji i misji firmy;

  • Określenie celów i zamierzeń strategicznych z zastosowaniem metod BSC lub MBO;

  • Określenie mierników realizacji wypracowanych celów i założeń strategicznych, opracowanie harmonogramu działania.

  Dodatkowo na życzenie klienta, strategia może zostać rozbudowana o:

  • projekcję finansową;

  • mapowanie procesów;

  • projektowanie rozwiązań w zakresie konsolidacji zarządczej i controllingu;

  • strategię informatyzacji.

 • Mapowanie i optymalizacja procesów

  Mapowanie procesów, czyli graficzny sposób opisu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ma na celu:

  • zwiększenie efektywności firmy poprzez standaryzację procesów biznesowych i eliminację niepotrzebnych czynności;

  • przygotowanie firmy do wdrożenia narzędzi wspierających obiegi pracy – punkt wyjścia dla wdrożenia systemu klasy ERP/CRM/BI

  • stworzenie dokumentacji procesów pod dalsze wykorzystanie do celów optymalizacji procesów, zmian organizacyjnych, zmian w systemach informatycznych;

  • przygotowanie mierników dla oceny wydajności wybranych procesów;

  • możliwość zrozumienia funkcjonowania wewnętrznych procedur biznesowych w notacji graficznej.

  Mapowanie procesów realizowane jest w oparciu o notację BPMN (Business Process Model and Notation), której głównymi zaletami są:

  • jednoznaczność,

  • przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i workflow,

  • wsparcie ze strony ponad 70 narzędzi.

  Mapowaniem objęte są procesy zarządcze, operacyjne oraz wspomagające. Analiza i opis procesów mogą być realizowane do dowolnego poziomu szczegółowości, w zależności od specyfiki działania danego przedsiębiorstwa.

 • Wdrożenia Business Intelligence

  Zapewniamy opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji idealnie dopasowanych do wymagań klienta.

  Typowy zakres prac w przypadku projektów indywidualnych obejmuje:

  • Diagnozę procesów biznesowych i produkcyjnych – audyt;

  • Generowanie wymagań – w ścisłej współpracy z klientem opracowywane są założenia dotyczące projektu oraz określane są główne składniki systemu;

  • Projekt systemu;

  • Opracowanie projektu zmian organizacyjnych, księgowych, informacyjnych;

  • Szkolenia pracowników;

  • Wsparcie serwisowe ze strony konsultantów.

 • Szkolenia

  Klientom, u których wdrażane są oferowane przez nas rozwiązania zapewniamy w pełni zintegrowane z harmonogramem wdrożenia szkolenia pracowników. W ten sposób maksymalnie skracany jest czas upływający od momentu zakończenia wdrożenia do pełnego wykorzystywania możliwości wynikających z jego zastosowania. Są to szkolenia otwarte, których zakres odnosi się ściśle do wdrażanych w przedsiębiorstwie rozwiązań.

  CONSORG SA oferuje ponadto swoim klientom szkolenia zamknięte, których tematyka dostosowywana jest każdorazowo do ich potrzeb i wymagań.

  Szkolenia zamknięte oferowane są w następujących obszarach:

  • Zagadnienia budżetowania i controllingu,

  • Analiza kosztów,

  • Strategiczne planowanie finansowe,

  • Konsolidacja sprawozdań finansowych,

  • Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych,

  • Hurtownie danych i technologia OLAP.

  Szkolenia mogą być organizowane zarówno u klienta jak w siedzibie naszej firmy.

Potrzebujesz wsparcia przy doborze odpowiednich rozwiązań lub szukasz konkretnego narzędzia do usprawnienia pracy? Odezwij się i porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się