Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) i stanowi ramę prawną przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób CONSORG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje klientów korzystających z produktów i usług firmy CONSORG SA oraz obowiązuje ona wszystkich gości odwiedzających stronę internetową firmy CONSORG SA.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest CONSORG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000394091, NIP 954-23-51-551, REGON 276910840, wysokość kapitału zakładowego 249.700,00 zł.,

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, należy skorzystać z poniższych możliwości kontaktu.

Adres e-mail: biuro@consorg.pl

Adres pocztowy: CONSORG S.A., ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach:

- Dane kontaktowe

Czyli informacje umożliwiające nam identyfikację i kontakt z Państwem. Informacje te obejmują: imiona i nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane od Państwa, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

- Informacje o koncie

Czyli informacje, które nam Państwo przekazujecie, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktur oraz informacje przekazane przez Państwa w przypadku kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.

- Informacje o usługach

Czyli informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, np. rodzaj świadczonej usługi.

- Ogólne informacje o użytkowaniu

Czyli informacje generowane przez Państwa w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych oraz użytkowania naszych produktów i usług takich jak: Domeny, Hosting, Serwery Dedykowane, Kolokacje, Certyfikaty SSL.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Państwa dane są niezbędne w celu :

- umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, w tym zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej i reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO,

- obsługi marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej i egzekucyjnej - na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO,

- prowadzenia danych statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO

- zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z RODO - na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO

- realizacji obowiązków podatkowych i księgowych - na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO

Komu możemy udostępnić dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

- innym odbiorcom danych np. pośrednikom, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- archiwizacyjnych oraz statystycznych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CONSORG SA zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa wynikające z RODO

Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Państwu:

- Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

  • przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms lub w drodze połączenia telefonicznego,

  • przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez CONSORG SA rachunków w formie elektronicznej.

- Prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

- Prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia Państwa danych jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a CONSORG SA nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

- Prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwa w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby chcieli Państwo udostępnić je innemu dostawcy usług;

- Prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli macie Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych;

  • jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;

  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń.

- Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników firmy CONSORG SA.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z CONSORG SA dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.