BOWIM S.A.

 • Czas 2010 - 2011
 • Klient BOWIM S.A.
 • Rozwiązania CONSORG Dominium CPM
 • Liczba podmiotów objętych wdrożeniem 7

Krótko o wdrożeniu

Rozwiązanie CONSORG Dominium CPM jest dedykowane dla wspierania procesów zarządczych grupą kapitałową w obszarach: konsolidacji finansowej, konsolidacji budżetowej i monitoringu finansowego oraz nadzoru właścicielskiego jednostek zależnych i stowarzyszonych.

Etapy wdrożenia

 • Konsolidacja finansowa spółek należących do GK BOWIM S.A.

  • szybkie tworzenie raportów skonsolidowanych

  • ułatwienie zbierania i weryfikacji wszystkich informacji potrzebnych do opracowania sprawozdań skonsolidowanych

  • uzyskanie łatwego i szybkiego dostępu do informacji potrzebnych w trakcie konsolidacji

  • znaczne usprawnienie prac konsolidacyjnych

 • Nadzór właścicielski

  • przechowywanie i udostępnianie uprawnionym użytkownikom informacji opisujących podmioty kapitałowo powiązane z BOWIM SA (zależne, stowarzyszone, inne)

  • udostępnianie uprawnionym użytkownikom ilościowych danych finansowych podmiotów kapitałowo powiązanych

  • dostarczenie narzędzi umożliwiających uprawnionym użytkownikom wszechstronną analizę i tworzenie raportów oraz publikacji wykorzystujących informacje zawarte w bazach danych

Efekty wdrożenia

 • bardziej szczegółowa analiza transakcji

 • wszystkie dane w jednym miejscu: jedna baza danych, brak tzw. „krzyżówek”

 • uzgodnienia transakcji w trybie on-line

 • decentralizacja – delegowanie uzgodnień na poziom jednostek tworzących grupę

 • ujednolicenie i zharmonizowany układ sprawozdania finansowego

 • łatwiejsza symulacja konsolidacji

 • raportowanie z baz relacyjnych

 • elastyczność raportowania

Referencje

Referencje BOWIM S.A.

s