Dla akcjonariuszy

W tym miejscu zamieszczamy wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia, na podstawie art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Dematerializacja akcji

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) powyższy termin obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych został przesunięty na dzień 01.03.2021r.

Wezwania

 • Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

  Zobacz szczegóły
 • Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

  Zobacz szczegóły
 • Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

  Zobacz szczegóły
 • Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

  Zobacz szczegóły
 • Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

  Zobacz szczegóły